ENGAGEMANG

Kvalitet och Leverans

På NUVIA betyder kvalitet föredömlighet, innovation, ansvarsfullhet och transparens. Det garanterar de höga standarder som vi värdesätter och som har gjort vår närvaro oumbärlig när det gäller hårt kontrollerade anläggningar och projekt. Ungefärliga värden kan inte tolereras när det gäller känslig verksamhet.

På våra kontor, på våra anläggningar och hos våra kunder strävar vi efter att säkerställa att slutresultatet både uppfyller våra löften och era krav. Ständiga förbättringar, professionalism, erfarenhet, återkoppling och personligt engagemang är nycklarna till framgång i våra projekt. De uppdrag vi utför, de anläggningar vi designar och de tjänster vi tillhandahåller är bra representanter för den internationella koncern vi är en del av och för vårt engagemang gentemot våra medarbetare, våra partners och våra kunder. Därför uppmärksammas vi regelbundet för den kvalitet och den konstant höga nivån på våra tjänster och vårt arbete.

NUVIA:s expertis och värderingar främjas också av stöd, professionalism och rutiner från vårt moderbolag, VINCI Group, internationell och global ledare inom byggnation och driftsättning.

Säkerhet

Säkerhet är NUVIA:s främsta prioritet.
Säkerhet är nyckeln till våra medarbetares engagemang och välmående. Men det handlar också om förtroende mellan vårt företag och dess kunder, leverantörer och partners.

Vi ser till att säkerhet och trygghet ligger till grund för allt vårt arbete, på arbetsplatser och kontor, före, under och efter alla åtgärder och under hela livscykeln för de anläggningar som vi arbetar på: från design till avveckling och avfallshantering.

Säkerhetskonceptet kräver både ett starkt engagemang från ledningen och kunskap, medvetenhet och ansvarsfullhet hos varje medarbetare. Alla är mycket engagerade: alla deltar, ifrågasätter och förbättrar för att uppnå den kompetens och professionalism som man förväntar sig av vår verksamhet.

NUVIA:s säkerhetsstatistik förbättras ständigt och vi uppmärksammas regelbundet av olika nationella myndigheter för vår förmåga och våra insatser för säkerhet(till exempel ROSPA Awards i Storbritannien – Royal Society of the Prevention of Accidents).

Miljöpolicy

I motsats till andra anläggningar skapar kärnanläggningar inga växthusgaser för att framställa elektricitet. Under hela sin industriella cykel släpper en kärnkraftsanläggning ut lika mycket koldioxid som förnybara energikällor, ungefär 7 g CO2/kWh*. I jämförelse släpper ett kolkraftverk ut 1 000 gCO2/kWh, medan ett gasverk släpper ut 500 gCO2/kWh.

Med sin låga kolförbrukning gör kärnkraften att Frankrike kan ha lägre koldioxidutsläpp än genomsnittet i Europa och hälften så stora som Tyskland. Kärnkraftsenergin är en nyckelfaktor i kampen mot luftföroreningar eftersom den inte släpper ut kvävedioxid, svaveldioxid, fina partiklar eller damm.

Liksom annan industri släpper även kärnkraftsindustrin ut ämnen i miljön. Men för att begränsa sin påverkan är dessa utsläpp strikt kontrollerade och övervakade, så att de lagras och återvinns enligt sina respektive egenskaper. Insyn är mycket viktigt och den franska lagstiftningen gällande kärnteknisk transparens och säkerhet(TSN) från 13 juni 2006 garanterar att allmänheten har tillgång till tillförlitlig och lättillgänglig information i frågan.

NUVIA Group, som är starkt engagerad i sina medarbetares säkerhet och trygghet, bryr sig lika mycket om miljön och avfallshanteringen vare sig det är radioaktivt, kemiskt, industriellt avfall eller avfall från värmeverk. Avfallshantering utgör hjärtat i vår kompetens och kunskap på området är känd och uppmärksammad världen över.

Från design till byggnation, från drift till avveckling styrs varje steg på en kärnteknisk anläggning noggrant, oavsett vilken typ av enhet det gäller: kraftstation, forskningscenter, sjukhus som är specialiserade på strålbehandling och nukleärmedicin, militära anläggningar och så vidare. Rutinerna är strikta och de mest innovativa och ambitiösa teknikerna används för att kontrollera och minska avfallet.

* Källa: SFEN, Société française d’énergie nucléaire/Franska föreningen för nukleär energi.