Personuppgifter

POLICY FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Skyddet av personuppgifter är en mycket angelägen fråga för Soletanche Freyssinet, och företaget ger hög prioritet åt hanteringen av detta. Öppenheten i behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in är ett åtagande vars policy syftar till att ge dig all relevant information om behandlingen av personuppgifter som kan samlas in på denna webbplats www.nuvia.com (nedan kallad ”webbplatsen”).

Soletanche Freyssinet (nedan ”vi”, ”oss” eller ”Soletanche Freyssinet”) kan samla in och behandla personuppgifter om dig när du besöker denna webbplats. Soletanche Freyssinet är i egenskap av registeransvarig ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter så effektivt som möjligt har vi utsett ett uppgiftsskyddsombud. Denna person, som är tillsynsmyndighetens huvudsakliga kontaktperson, är ansvarig för att se till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Du kan kontakta vårt uppgiftsskyddsombud på följande adress: dpo@sf-group.com.

Soletanche Freyssinet kan kontaktas på postadressen 280 Avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison Frankrike, per telefon på +33 147 764 262 eller via kontaktformuläret på denna webbplats.

ÅTAGANDEN

Vi har åtagit oss att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för de personer vars personuppgifter vi behandlar (de ”registrerade”). Skyddet av personuppgifter, särskilt våra klienters, är ännu viktigare för oss med tanke på de förpliktelser som åligger oss enligt vår tystnadsplikt.

Vi har åtagit oss att följa gällande bestämmelser för all behandling av personuppgifter som vi utför. Därför har vi åtagit oss att respektera följande principer:

 • Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.
 • Vi samlar in dina personuppgifter för specifika, uttryckliga och legitima syften och kommer inte att behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa syften.
 • Vi försäkrar oss om att de personuppgifter som behandlas är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.
 • Vi gör vårt bästa för att se till att personuppgifterna är korrekta och vid behov uppdaterade. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål.
 • Vi sparar dina personuppgifter i en form som gör det möjligt att identifiera dig endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.
 • Vi behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att vi garanterar en lämplig säkerhetsnivå för dessa uppgifter.

Dessa åtaganden kommer till uttryck på följande sätt:

 • Vi respekterar din integritet och dina rättigheter.
 • Vi ser till att skyddet och säkerheten för dina personuppgifter står i centrum för vår uppmärksamhet.
 • Vi överväger varje behandling i ljuset av gällande principer för uppgiftsskydd för att uppfylla principen om inbyggt uppgiftsskydd.
 • Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något syfte som du inte har fått kännedom om.
 • Vi kommer inte att dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part.
 • Vi har åtagit oss att säkra och skydda dina personuppgifter. Därför samarbetar vi endast med pålitliga partner.
 • Vi respekterar dina rättigheter och gör vårt bästa för att uppfylla dina önskemål, förutsatt att de är motiverade..

BEHANDLING

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter om dig själv. För att få tillgång till vissa delar av våra webbplatser och/eller i samband med användning av specifik information eller tjänster kan vi dock behöva samla in dina personuppgifter som vi kommer att behandla för de syften som anges nedan.

Vi påminner dig om att personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. en e-postadress, ditt för- och efternamn eller din IP-adress.

Vi samlar in dina personuppgifter via kontaktformuläret på den här webbplatsen och på andra sätt. I vissa fall samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig. I andra fall tillhandahålls dina personuppgifter till oss av en tredje part.

De personuppgifter som vi kan komma att behandla är exempelvis :

 • identifieringsuppgifter, t.ex. ditt för- och efternamn, din e-postadress
 • ansökningsuppgifter, t.ex. ditt CV, dina examina och din yrkeserfarenhet, om du vill söka jobb hos Soletanche Freyssinet.

Viss information om användarens aktivitet på denna webbplats kan samlas in automatiskt. Denna information är avsedd för Soletanche Freyssinet och kan användas som underlag för studier, statistik, publikmätningar och andra analyser för att förbättra och utveckla webbplatsen. Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter för att:

 •  underhålla och förbättra vår webbplats och för att garantera dess säkerhet
 • genomföra undersökningar om kundnöjdhet
 • hantera de diskussionsforum som du kan delta i
 • hantera rekrytering när du söker en tjänst online, inklusive på webbplatsen jobs.vinci.com, eller när du skickar in en spontan ansökan till oss
 • sammanställa statistik och optimera webbplatsen
 • skicka dokument i samband med förfrågningar som görs på vår webbplats, tillhandahålla information om vårt företag och dess verksamhet, svara på förfrågningar samt tillhandahålla information om de tjänster som erbjuds.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter utifrån någon av följande rättsliga grunder :

 • Om du har ingått ett avtal med Soletanche Freyssinet, och om vi måste behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtalet, är den rättsliga grunden för behandlingen fullgörandet av avtalet.
 • Om behandlingen är nödvändig för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på din begäran är vår rättsliga grund dessa åtgärder före avtalstillfället. Detta är till exempel fallet när du skickar in en ansökan till en tjänst, vilket kräver att vi granskar ditt CV i syftet att kunna fatta ett beslut om din ansökan.
 • Om behandlingen är nödvändig för att tillgodose våra legitima intressen är vår rättsliga grund dessa legitima intressen. Till exempel kan behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte utföras i enlighet med Soletanche Freyssinets legitima intressen.
 • Vi kan också behandla dina personuppgifter utifrån någon annan av de rättsliga grunder som anges i tillämplig lag eller förordning.

HUR LÅNG TID UPPGIFTERNA LAGRAS

Soletanche Freyssinet kommer att lagra dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften för vilka de behandlas och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Hur länge dina personuppgifter lagras beror således på syftet med behandlingen av dessa, i enlighet med vad som anges nedan:

 • Hantering av kundrelationer: Fem år räknat från det att förhållandet med kunden har upphört.
 • Fakturering: Tio år räknat från slutet av det berörda räkenskapsåret.
 • Redovisning: Tio år räknat från slutet av det berörda räkenskapsåret.
 • Hantering av ansökningar till en tjänst: Två år räknat från den senaste kontakten med den sökande.
 • Hantering av relationer med tjänsteleverantörer: Fem år räknat från det att förhållandet har upphört.
 • Svar på förfrågningar som görs via webbplatsens kontaktformulär: den tid som krävs för att svara på den berörda förfrågan, eller en av de perioder som anges ovan om din förfrågan är relaterad till ett av dessa syften.

ÖVERFÖRINGAR

Dina uppgifter lagras i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av Soletanche Freyssinet och dess betrodda tjänsteleverantörer. Beroende på behandlingen kan dina uppgifter dock också komma att överföras till ett land utanför EU och EES.

När uppgifter överförs utanför EU och EES säkerställer vi att uppgifterna överförs på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Om det land till vilket uppgifterna överförs inte har ett skydd som är jämförbart med skyddet inom EU, använder vi ”lämpliga eller anpassade skyddsåtgärder”.

Dessa lämpliga eller anpassade skyddsåtgärder är ett sätt för oss att säkerställa att dina personuppgifter skyddas även när de lämnar EU:s territorium. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan t.ex. bestå i att använda standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Från fall till fall kommer vi att informera dig om vår avsikt att överföra personuppgifter till ett tredjeland, om det finns ett lämpligt kommissionsbeslut eller inte och, vid behov, om hänvisningen till lämpliga skyddsåtgärder och om hur du kan få en kopia av dessa eller om platsen där de gjordes tillgängliga.

MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan överföra dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som ansvarar för följande verksamheter :

 • webbhotell (OVH)
 • underhåll.

Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter i enlighet med lagar, domstolsbeslut och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter i eller utanför ditt hemland. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt att lämna ut dem av hänsyn till nationell säkerhet, brottsbekämpning eller om det ligger i allmänhetens intresse, eller för att följa lagen.

Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter om vi i god tro bedömer att utlämnandet av dessa rimligen krävs för att skydda våra rättigheter med hjälp av tillgängliga åtgärder, tillämpa våra allmänna villkor, utreda bedrägerier eller för att skydda vår verksamhet eller våra användare.

Slutligen kan Soletanche Freyssinet omstrukturera sin verksamhet var som helst i världen när som helst. Dessa åtgärder kan leda till att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller befintliga kunder eller tar emot personuppgifter från potentiella säljare. Vi kräver alltid ett adekvat integritetsskydd för personuppgifter som lämnas ut i samband med sådana transaktioner.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte (rätt till tillgång). Om så är fallet kan du få tillgång till dina personuppgifter och få information om t.ex. syftet med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som berörs.

Du kan också begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas.

Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att behandlingen begränsas. Du har också rätt att begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format, om villkoren för att utöva denna rätt är uppfyllda.

Om du vill utöva dessa rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud, som nås på följande adress: dpo@sf-group.com

För att vi ska kunna behandla din begäran på ett tillfredsställande sätt måste du styrka din identitet oavsett metod. Vid tvivel från vår sida kan vi be dig om ytterligare information, inklusive en kopia av ditt identitetskort, som undertecknats av dig.

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar på ett tillfredsställande sätt. Oavsett vilket svar vi ger kommer vi att skicka det till dig inom en månad, men vår svarstid kan komma att förlängas med ytterligare två månader beroende på graden av komplexitet och hur många förfrågningar vi får.

Om du, oavsett anledning, anser att vårt svar inte är tillfredsställande informerar vi dig om att du kan inge ett klagomål till CNIL [den franska tillsynsmyndigheten för data- och personuppgifter].

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Soletanche Freyssinet använder olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in, använder eller överför mot förlust, missbruk, förfalskning eller förstörelse.

Soletanche Freyssinet kan dock inte hållas ansvarigt för säkerheten vid överföring av personuppgifter via internet.

EXTERNA WEBBPLATSER

Webbplatserna kan innehålla länkar till externa webbplatser.

Soletanche Freyssinet ger ingen garanti och gör inga uttalanden om dessa externa webbplatser.

ÄNDRING AV POLICYN

Denna policy uppdaterades den 6 oktober 2020.

Vi kan komma att ändra denna policy regelbundet för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, branschpraxis, lagstadgade krav eller av andra skäl.

När vi behöver göra betydande ändringar i vår policy kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsens startsida innan ändringen träder i kraft.