Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS – TD

Projekt podpořený TA ČR

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS – TD TE01020445
Projekt podpořený TA ČR
Účastníci projektu NUVIA a.s., CRYTUR, spol. s r.o., T E M A – Technika pro měření a automatizaci, spol. s r.o., ČVUT v Praze – Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, Ministerstvo obrany/Univerzita obrany, Univerzita Karlova/Matematicko-fyzikální fakulta
Projekt ukončen 2019
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TE01020445
Primárním účelem projektu je dosáhnout zvýšení výkonnosti, konkurenceschopnosti a exportu českého průmyslu v oblasti výroby radiačních a jaderných detekčních technologií a inteligentních vyhodnocovacích systémů používaných jak v oblasti vlastního jaderně palivového cyklu, tak v ostatních průmyslových aplikacích i aplikovaném výzkumu, dále ve zdravotnictví, v dozorové činnosti, v aplikacích v geologii a v kosmickém výzkumu, očekává se i významné využití v základním výzkumu. Sekundárním cílem a důsledkem činnosti centra bude – po předpokládaném nasazení nových technologií v jaderných elektrárnách (JE) – zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení a efektivnější hospodaření s odpady, sofistikovanější proces vyřazování z provozu starších jaderných elektráren v EU tak, jak se předpokládá v horizontu příštích desetiletí. Tento proces bude nepochybně i mezinárodně bedlivě sledován z důvodů dopadů na životní prostředí. Předpokládáme, že výsledky projektu využijí i dlouhodobí partneři ČR v Evropě i ve světě ke zlepšení obecné bezpečnostní situace nových, provozovaných i vyřazovaných jaderných elektráren v EU. Hlavní cíle projektu jsou: a) vývoj nových detekčních technologií zejména pro provoz velkých jaderných zdrojů i pro jejich bezpečnou likvidaci po ukončení provozu, b) vývoj nových detekčních technologií umožňující rychlé zvládnutí dopadu velkých jaderných havárií i lokálních radiačních nehod na životní prostředí (s přesahem do dalších aplikací v průmyslu a bezpečnosti), c) nové detekční materiály a komponenty využitelné jak pro uvedené cíle (a), (b) tak s přesahem do jiných oborů (lékařství, geologie, kosmický výzkum, detektory pro základní výzkum).