Program ALFA TA ČR

Projekt podpořený TA ČR, program ALFA

Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testování TA02010896
Projekt podpořený TA ČR, program ALFA
ukončen 2014
účastníci projektu NUVIA a.s., České vysoké učení technické v Praze – Ústav technické a experimentální fyziky, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA02010896
Projekt spojuje úsilí partnerů NUVIA a.s., ÚTEF ČVUT a SÚRO při vývoji nových výrobků a technologií. Projekt pomůže vzájemnému přenosu výsledků mezi výzkumnými ústavy a výrobním podnikem a napomůže významnému rozšíření produkce scintilačních detektorů, získání nových perspektivních trhů (jak v ČR tak i v zahraničí, ve výrobních podnicích i experimentech základního výzkumu). Projekt dokončen v roce 2014.
Značení rekombinantních fragmentů protilátek pomocí mikrofluidních systémů TA02010797
Projekt podpořený TA ČR, program ALFA
projekt ukončen r. 2014
účastníci projektu Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., NUVIA a.s., Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.,
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA02010797
Projekt má za cíl návrh, vývoj a konstrukci dvou unikátních přístrojů a vytvoření komerčně nabízené služby. První přístroj je automatizovaný mikrofluidní systém AMfS pro radioaktivní značení protilátek, obecně PET radiofarmak, a druhý je automatizovaný přístroj pro separaci radioizotopů mědi CuSepU. Komerční službou je zakázkový vývoj a výroba mikrofluidních chemických čipů pro konkrétní účel.
Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení TA02021267
projekt ukončen 2015
Účastníci projektu NUVIA a.s., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., ENVItech Bohemia s.r.o., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA02021267
Problematika znečištěného ovzduší se přesunula do malých sídel a dostala se tím mimo účinná legislativní či ekonomická řešení. Současná finanční situace obyvatel malých sídel přispívá k tomu, že obyvatelstvo se vrátilo ke spalování nekvalitních paliv a odpadů v často nevhodných topeništích, které spolu s dopravou výrazně znečišťují ovzduší v dýchací zóně člověka. Lidé v těchto místech pak více trpí zdravotními potížemi. Řešitelé vytvořili tým schopný kvalifikovaně řešit tento závažný problém