Přístroj pro měření koncentrace vodíku v primárním okruhu jaderného reaktoru a software k její predikci

Podílíme se na vývoji prototypu přístroje a příslušného software

Cílem tohoto dotačního projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky, v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA je vývoj prototypu přístroje určeného pro stanovení koncentrace vodíku v kapalinách a plynech. Výsledný přístroj a jeho měření se vyznačuje významně vyšší selektivitou na vodík a rychlejší odezvou v porovnání s přístroji v současnosti používanými. Zařízení bude sloužit primárně pro měření koncentrace vodíku ve vzorkovacím kanálu primárního okruhu jaderného reaktoru. Přístroj pak bude možné využít také v dalších průmyslových odvětvích, např. v petrochemii.
Součástí projektu je také vývoj nového software určeného pro výpočet koncentrace produktů radiolýzy vody včetně korozních produktů.
Projekt je realizován ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která je hlavním příjemce dotačního titulu, dalším účastníkem projektu je pak NUVIA a.s.

Název projektu: Vývoj prototypu přístroje pro měření́ koncentrace vodíku v primárním okruhu jaderného reaktoru a software k její predikci

Registrační číslo projektu: TK05020081

5. veřejná soutěž programu THÉTA

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Realizace: 02/2023 – 12/2025

Hlavní příjemce projektu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Další účastník projektu: NUVIA a.s.